GE­BE­LER BİLGİLENİYOR

An­tal­ya Halk Sağ­lı­ğı Mü­dür­lü­ğü’nce, oluş­tu­ru­lan Gebe Bil­gi­len­dir­me Sı­nıf­la­rı’nda, ge­be­le­re doğum ön­ce­si, doğum ve doğum son­ra­sı dö­nem­le­ri­ne iliş­kin eği­tim­ler ve­ri­li­yor.


An­tal­ya Halk Sağ­lı­ğı Mü­dür­lü­ğü Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağ­lı­ğı Hiz­met­le­ri Şu­be­si ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da, tüm il­çe­ler­de bu­lu­nan Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­kez­le­rin­de gebe bil­gi­len­dir­me sı­nıf­la­rı fa­ali­yet gös­te­ri­yor. .Ebe eği­tim­le­ri­nin baş­la­dı­ğı 2014 yı­lın­dan bu yana An­tal­ya‘da 3 bin 183 gebe oluş­tu­ru­lan sı­nıf­lar­da eği­tim aldı. 
BİLİNÇLİ AN­NE­LER
Bi­linç­li an­ne­ler ve sağ­lık­lı ne­sil­ler ye­tiş­tir­me­ye he­def­le­yen Gebe Bil­gi­len­dir­me Sı­nıf­la­rın­da, eği­ti­me ka­tı­lan ge­be­le­re doğum ön­ce­si, doğum ve doğum son­ra­sı dö­nem­le­ri­ne iliş­kin bir çok bilgi gö­rev­li dok­tor ve ebe­ler ta­ra­fın­dan ve­ri­li­yor. Eği­tim­ler­de 40 haf­ta­lık ge­be­lik yol­cu­lu­ğun­da bi­lin­me­si ge­re­ken­ler, ge­be­lik ta­kip­le­ri, ge­be­lik­te bes­len­me, eg­zer­siz, sık gö­rü­len şi­ka­yet­ler, do­ğu­ma ha­zır­lık, doğum sü­re­ci, doğum son­ra­sı anne ve bebek ba­kı­mı gibi pek çok ko­nu­da anne aday­la­rı bil­gi­len­di­ri­li­yor.
DAHA SAĞ­LIK­LI NE­SIL­LER 
Da­ğı­tı­lan kitap ve bro­şür­ler ile bil­gi­ler pe­kiş­ti­ri­li­yor. Eği­tim­le­rin so­nun­da ise ge­be­le­re ka­tı­lım bel­ge­si ve­ri­le­rek konu ile il­gi­li edin­miş ol­duk­la­rı far­kın­da­lık­la­rı ödül­len­di­ri­li­yor. An­tal­ya’nın il­çe­le­rin­de, Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­kez­le­rin­de baş­la­tı­lan eği­tim­le­re, 2017 yılı iti­ba­ri ile Kamu ve Özel has­ta­ne­ler ile iş­bir­li­ği so­nu­cu daha yay­gın ve ula­şı­la­bi­lir ola­rak devam edil­me­si plan­la­nı­yor. Eği­tim­ler­den ya­rar­la­nan gebe sa­yı­sı­nın ar­tı­rıl­ma­sı ile bi­linç­li an­ne­ler ve daha sağ­lık­lı ne­sil­ler he­def­le­ni­yor. 

GE­BE­LER BİLGİLENİYOR Haberine Yorum Yapınız