ENGELLİLERİN AKTİVİTE MERKEZİ AÇILIYOR

An­tal­ya Engel Ta­nı­ma­yan­lar Spor Ku­lü­bü Der­ne­ği Baş­ka­nı Özkan Gö­nenç, dü­zen­le­dik­le­ri Ak­ti­vi­te Mer­ke­zi­nin ta­nı­tı­mı ile il­gi­li kah­val­tı­lı basın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di.


An­tal­ya Engel Ta­nı­ma­yan­lar Spor Ku­lü­bü Der­ne­ği ta­ra­fın­dan 26 Nisan’da açı­la­cak olan Ak­ti­vi­te Mer­ke­zi­nin ta­nı­tı­mı için basın top­lan­tı­sı dü­zen­len­di. Basın top­lan­tı­sı­na, An­tal­ya Aile ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar İl Mü­dü­rü Ab­dul­lah Ça­lış­kan da ka­tıl­dı Top­lan­tı­da ko­nu­şan An­tal­ya Engel Ta­nı­ma­yan­lar Spor Ku­lü­bü Der­ne­ği Baş­ka­nı Özkan Gö­nenç, An­tal­ya’da bir ilki ha­ya­ta ge­çi­recek ol­ma­la­rı­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dı­ğı­nı söy­le­di. Gö­nenç, pro­je­nin ge­rek­çe­si­ni oluş­tu­ran ana se­bep­le­rin; sos­yal, eko­no­mik ve psi­ko­lo­jik yıp­ran­ma­la­rın baş gös­ter­me­si ol­du­ğu­nu dile ge­ti­re­rek, amaç­la­rı­nın ise en­gel­li ço­cuk­la­rın aile­le­ri­ne bir mola ver­mek ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. 
’YIL­LIK GİDER 250 BİN LİRA’
Baş­kan Gö­nenç, pro­je­den bek­le­ni­len ana so­nu­cun an­ne-ba­ba­la­rın özel ve acil du­rum­lar­da ço­cuk­la­rı­nı bı­ra­ka­cak­la­rı, nefes ala­cak­la­rı or­tam­la­rın ya­ra­tıl­ma­sı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Yap­tık­la­rı Ak­ti­vi­te Bakım Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi’nin yıl­lık top­lam gi­de­ri­nin 250 bin lira ol­du­ğu­nu ifade eden Gö­nenç, “Biz ti­ca­ri bir ku­ru­luş de­ği­liz. Biz bir STK’yız. Ak­ti­vi­te Mer­ke­zin­de 20 ço­cu­ğa bakma ka­pa­si­te­miz var. Tabi bu sayı ya­tı­lı olun­ca biraz aza­lı­yor. Bu­ra­da amaç aile­ye bir mola ver­mek. Zaten aidat ola­rak da sa­de­ce 50 lira ala­ca­ğız. İste­yen aile­ler de ço­cuk­la­rı­nı ka­me­ra sis­te­mi ile iz­le­ye­bi­lir­ler” dedi.

Ay­da­nur TURAN