‘Do­ma­tes yokta para edi­yor’

CHP Aksu İlçe Baş­ka­nı Kenan Yıl­dız, “Do­ma­te­sin şu an para et­me­si­ne kimse al­dan­ma­sın. Çift­çi para et­me­di­ği için kışın ürü­nü­nü so­ka­ğa döktü, kah­ret­ti ek­me­di. Şimdi do­ma­tes yokta para edi­yor” diye ko­nuş­tu.


CHP Aksu İlçe Baş­ka­nı Kenan Yıl­dız, son gün­ler­de sıkça gün­de­me gelen zam şam­pi­yo­nu do­ma­tes­le il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Para et­me­di­ği için kışın çift­çi­nin ürü­nü­nü so­ka­ğa ve çöpe dök­mek zo­run­da kal­dı­ğı­nı be­lir­ten Yıl­dız, “Fi­de­nin ma­li­ye­ti 1 lira iken, çift­çi 50-60 ku­ru­şa bile do­ma­te­se alıcı bu­la­ma­dı. Ne yaptı? Ürü­nü­nü so­ka­ğa döktü ve kah­ret­ti ek­me­di. Şim­di­de do­ma­tes ol­ma­dı­ğı için para edi­yor. Buna kimse al­dan­ma­sın” dedi.

‘Boş dursa daha karlı’
Tarım Ba­kan­lı­ğı’nın po­li­ti­ka­la­rı­nı da sert bir dille eleş­ti­ren Yıl­dız, “Bakın kimse kim­se­yi kan­dır­ma­sın. Her yıl ekili tarım alan­la­rın da büyük ka­yıp­lar ya­şı­yo­ruz. Artık çift­çi üre­tim yap­mı­yor, ek­mi­yor. Çünkü tar­lam boş dursa daha kar­lı­yım diyor. Niye? Gir­di­ler pa­ha­lı, ma­zo­ta güç yet­mi­yor. Sen ultra zen­gin olan lüks yat­çı­la­ra üç ku­ru­şa mazot ve­ri­yor­sun, çift­çi­ye ge­lin­ce 5 lira. Bunu an­la­mak ve kabul etmek müm­kün değil” di­ye­rek şöyle devam etti:
‘Ya­tı­rım­cı ka­çı­yor’
“Artık ta­rım­da ya­tı­rım­cı­lar da yurt­dı­şı­na kaç­ma­ya baş­la­dı. Orda hem iş­çi­lik, hem gir­di­ler, hem de mazot ucuz. Hal böyle olun­ca ya­tı­rım­cı da yurt­dı­şın­dan yer ki­ra­la­yıp, orada üre­tim yap­ma­ya baş­la­dı. Peki, ne ola­cak böyle? Çift­çi yarın bir gün ken­di­ne ye­tecek kadar üre­tim yap­ma­ya baş­lar­sa ne ola­cak? Bü­yük­şe­hir­ler­de­ki bu in­san­lar ne yi­yecek? Onun için Tarım Ba­kan­lı­ğı biran önce du­ru­mun cid­di­ye­ti­ne var­ma­lı ve çift­çi­ye ge­re­ken bütün des­tek­le­ri sağ­la­ma­lı­dır. Aksi tak­dir­de üret­me­yen top­lum­lar yok ol­ma­ya mah­kûm­dur.” 

‘Do­ma­tes yokta para edi­yor’ Haberine Yorum Yapınız