Kulakların pası silindi

Opera Sa­nat­çı­sı Hakan Aysev, An­tal­ya­lı sa­nat­se­ver­le­re unu­ta­ma­ya­cak­la­rı bir kon­ser verdi. Ses­len­dir­di­ği bir­bi­rin­den güzel eser­ler ile hay­ran­la­rı­na muh­te­şem bir müzik zi­ya­fe­ti veren Hakan Aysev ayak­ta al­kış­lan­dı.


An­tal­ya Dev­let Opera ve Ba­le­si(ANT­DOB), Hakan Aysev’i, Türk-Dün­ya Kla­sik­le­ri Kon­se­riy­le sa­nat­se­ver­ler­le bu­luş­tur­du. Haşim İşcan Kül­tür Mer­ke­zi’nde dü­zen­le­nen Hakan Aysev kon­se­ri­ne çok sa­yı­da sa­nat­se­ver ka­tıl­dı. Tık­lım tık­lım dolan salon Hakan Aysev’in kuv­vet­li se­siy­le in­le­di. Tenor Hakan Aysev, pi­ya­nist Metin Kiper, akor­de­on sa­nat­çı­sı Röv­şen­Fey­zul­la­yev, keman sa­nat­çı­sı Mit­hat Uz, per­küs­yon­da Cenk Şa­hi­nalp ve gi­tar­da Yal­çın Yakın’ın sahne al­dı­ğı kon­ser­de Türk ve Dünya kla­sik­le­rin­den eser­ler su­nul­du. 
PA­VA­ROTTİ’YE İMAM BA­YIL­DI
Tenor Hakan Aysev, kon­ser ara­la­rın­da hay­ran­la­rı­na ha­ya­tı ile il­gi­li önem­li pay­la­şım­lar­da bu­lun­du. Hakan Aysev, kon­ser ara­la­rın­da din­le­yi­ci­le­ri­ne nasıl kilo ver­di­ği­ni an­lat­tı. Yak­la­şık 60 kilo ver­di­ği­ni be­lir­ten Tenor Hakan Aysev, “İçim­den bir insan çıktı” dedi. Ken­di­si­nin 3 sene Lu­ci­anaPa­va­rot­ti ile be­ra­ber ça­lış­tı­ğı­nı an­la­tan Aysev, “Pa­va­rot­ti bana spa­get­ti yap­ma­yı öğ­ret­ti. Ben ise Pa­va­rot­ti’ye­imam ba­yıl­dı yap­ma­yı öğ­ret­tim” diye ko­nuş­tu. 
TUR­NE­LE­RE KA­TIL­DI 
Opera sa­nat­çı­sı Hakan Aysev’in ses­len­dir­di­ği bir­bi­rin­den güzel par­ça­lar hay­ran­la­rı ta­ra­fın­dan ayak­ta al­kış­lan­dı. Mem­le­ke­tim, eller eller, yi­ği­tim as­la­nım bu­ra­da ya­tı­yor ve bir­bi­rin­den güzel par­ça­lar hay­ran­la­rı ta­ra­fın­dan büyük bir be­ğe­ni ile din­len­di. Aysev, kon­ser so­nun­da ku­li­se gelen hay­ran­la­rı­nı da kır­ma­dı. Ünlü tenor ku­li­se gelen hay­ran­la­rı ile bol bol fo­toğ­raf çek­tir­di. 
EN GENÇ ŞAR­KI­CI
Tenor Hakan Aysev, 1987’de Vi­ya­na Ulus­la­ra­ra­sı 6. Bel­ve­de­re şan ya­rış­ma­sın­da “en genç şar­kı­cı” ödülü ala­rak fi­na­le kal­mış­tı. Vi­ya­na’ya giden sa­nat­çı Mo­zart’ın “cosi fan tutte” ope­ra­sın­da­ki “fer­ran­do” rolü ile Avus­tur­ya, Hol­lan­da ve Al­man­ya’da turne yaptı. 
KAD­RO­LU SA­NAT­ÇI
Ünlü tenor Hakan Aysev, Salz­burg Fes­ti­va­li’nde, Hellb­run Sa­ra­yı’nda Ernst­Mar­zen­dor­fer yö­ne­ti­min­de haydn’ın “acis ve ga­le­tea” of­fen­bach’ın “les­ba­ver­des” opa­ra­la­rın­da baş­rol­le­ri ses­len­dir­di. Eylül’de Vi­ya­na dev­let ope­ra­sı’nda “opera stüd­yo­su’na girdi. Vi­ya­na Dev­let ope­ra­sın­da da tenor olan sa­nat­çı Vi­ya­na dev­let ope­ra­sın­da kad­ro­lu sa­nat­çı oldu. 

Kulakların pası silindi Haberine Yorum Yapınız