Peh­li­van­lar, mey­da­nı­na çıktı

Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si’nin bu yıl 3’ün­cü­sü­nü ger­çek­leş­ti­re­ce­ği Mu­rat­pa­şa Yağlı Peh­li­van Gü­reş­le­ri dün ger­çek­leş­ti. Gü­reş­te 700 peh­li­van er mey­da­nın­da boy gös­ter­di.


Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 44’ü baş­peh­li­van olmak üzere fark­lı boy­lar­da 700 peh­li­va­nı­nın er mey­da­nın­da boy gös­te­re­ce­ği 3’üncü Ge­le­nek­sel Mu­rat­pa­şa Yağlı Peh­li­van Gü­reş­le­ri ya­pıl­dı. An­tal­ya kent mer­ke­zi­nin tek yağlı güreş sa­ha­sı Ko­nuk­se­ver Stad­yu­mu’nun yan ta­ra­fın­dan 6 bin se­yir­ci ka­pa­si­te­li er mey­da­nın­da Mu­rat­pa­şa Be­le­di­yes­por baş­peh­li­va­nı Ali Gür­büz, Orhan Okulu, Meh­met Yeşil Yeşil, İsmail Ba­la­ban, Fatih Atlı, Şaban Yıl­maz, Hamza Kö­se­oğ­lu’nun da yer aldı. Da­vul­la­rın ça­lın­dı­ğı gü­re­şe Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ümit Uysal, İzmir Marşı ile stad­yu­ma giriş yaptı. 
KEMER'İN STA­TÜ­SÜ DEĞİŞTİ
Mu­rat­pa­şa Gü­reş­le­ri, Türk bay­ra­ğı se­re­mo­ni­siy­le baş­la­dı. Se­re­mo­ni­ye tüm peh­li­van­lar ay-yıl­dız­lı ve Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün res­mi­nin yer al­dı­ğı ti­şört­ler­le çıktı. Bay­ram Ali Dede, Erkan Ko­ca­sa­kal, Salih Bocan gibi er mey­dan­la­rı­nı ef­sa­ne caz­gır­la­rı gü­reş­ler­de görev aldı. An­tal­ya'nın er mey­da­nın­da bu yıl 'Al­tın­ke­mer'in de sta­tü­sü de­ğiş­ti. Daha önce Orhan Okulu ve Recep Kara'nın ka­zan­dı­ğı kemer bu yıl­dan baş­la­mak üzere Mu­rat­pa­şa gü­reş­le­ri­ni 2 kez ka­za­nan peh­li­va­nın ola­cak. Gü­reş­le­re iz­le­yi­ci ola­rak CHP An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Prof. Dr. Mus­ta­fa Akay­dın, Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­hit­tin Böcek, Kemer Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Gül, si­ya­si par­ti­le­rin il ve ilçe yö­ne­ti­ci­le­ri ile bir­çok va­tan­daş ka­tıl­dı. Bu yıl, 44'ü baş­peh­li­van 700 gü­reş­çi 14 ayrı boyda ra­kip­le­ri­nin sır­tı­nı yere ge­tir­mek için kı­ya­sı­ya mü­ca­de­le etti.