ŞEHİT UNU­TUL­MA­DI

Kepez, Var­sak Bel­de­sin­de polis mer­ke­zi açıl­dı. Polis mer­ke­zi­ne An­tal­ya’da görev yap­tı­ğı sı­ra­da çev­re­ye ateş açan bir kişi ta­ra­fın­dan vu­ru­lan şehit Kon­ya­al­tı İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Uğur Gök­can’ın adı ve­ril­di.


An­tal­ya’nın Kepez Böl­ge­sin­de Var­sak Şehit Uğur Gök­can Polis Mer­ke­zi açıl­dı. Açı­lı­şa An­tal­ya Va­li­si Münir Ka­ra­loğ­lu , An­tal­ya İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Celal Uzun­ka­ya, An­tal­ya Kepez Be­le­di­ye Baş­kan Hakan Tü­tün­cü, Kepez Kay­ma­ka­mı Ham­dul­lah Suphi Öz­gö­dek, CHP İl Baş­ka­nı Mus­ta­fa Erdem, Kepez Be­le­di­ye­si Mec­lis Üye­le­ri, ATSO Baş­ka­nı Davut Çetin, ATB Baş­ka­nı Ali Çan­dır, AESOB Baş­ka­nı Ad­lı­han Dere, An­tal­ya Kepez Em­ni­yet Hiz­met­le­ri Der­ne­ği Baş­ka­nı Meh­met Ali Ünal ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı. Var­sak Şehit Uğur Gök­can Polis Mer­ke­zi­nin Açı­lı­şın­da ko­nuş­ma yapan Hakan Tü­tün­cü bu işin büyük bir iş bir­li­ği içe­ri­sin­de ya­pıl­dı­ğı­nı söy­ler­ken Var­sak için önem­li bir gü­ven­lik bi­ri­mi­ni hiz­me­te sun­ma­nın mut­lu­lu­ğu içe­ri­sin­de ol­duk­la­rı­nı be­lirt­ti. 
TÜ­TÜN­CÜ, “KOL­LA­RI SI­VA­DIK”
Tü­tün­cü “Bun­dan yak­la­şık altı yıl önce Ke­pe­zin ha­yır­se­ver­le­ri ile bir araya ge­le­rek em­ni­yet teş­ki­la­tı­nı güç­len­dir­mek adına Kepez Em­ni­yet Hiz­met­le­ri Der­ne­ği­ni kur­muş­tuk. Al­tı­no­va’da daha önce ha­yır­se­ver­le­ri­miz­le yap­mış ol­du­ğu­muz bir ka­ra­kol vardı, onun açı­lı­şı­nı da yine büyük bir mut­lu­luk içe­ri­sin­de yap­mış­tık. Var­sak böl­ge­si yak­la­şık sek­sen bin nü­fu­su ile An­tal­ya’nın önem­li yer­le­şim yer­le­rin­den. Bu­ra­ya yakın bir polis nok­ta­sı bu­lun­ma­mak­tay­dı. Daha sonra bu ko­nu­da is­ti­şa­re­ler yap­tık ve bunun üze­ri­ne yine Em­ni­yet Hiz­met­le­ri Der­ne­ği­miz ile bir­lik­te kol­la­rı sı­va­dık, ha­yır­se­ver­le­ri­miz ve be­le­di­ye­mi­zin des­tek­le­ri ile güzel bir te­si­si or­ta­ya çı­kar­dık” dedi.
“RAH­MET­LE ANI­YO­RUZ”
An­tal­ya İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Celal Uzun­ka­ya, Kepez Böl­ge­sin­de daha önce üç polis mer­ke­zi amir­li­ği ile beş yüz on bin ci­va­rın­da­ki va­tan­da­şın em­ni­yet ve asa­yiş hiz­met­le­ri­nin ifa edil­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı­nı ve her geçen gün artan gü­ven­lik ta­lep­le­ri, ih­ti­yaç­lar, ken­tin bü­yü­yor ol­ma­sı ne­de­ni ile doğal ola­rak bu hiz­met­le­rin daha ge­liş­miş im­kan­lar­la ve­ril­me­si önem arz et­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Uzun­ka­ya, “Biraz sonra açı­lı­şı­nı ya­pa­ca­ğı­mız polis mer­ke­zi­nin Şubat 2012’de ili­miz­de şehit olan Şube Mü­dü­rü kar­de­şi­miz Uğur Gök­can’ın aziz ha­tı­ra­sı­nı ya­şat­mak adına bu ismi ba­kan­lık onayı ile aldık. Onu rah­met­le anı­yo­ruz” dedi.
GÜ­VENLİK HİZMET­LERİ
Polis Mer­ke­zi­nin açı­lı­şı­na ka­tı­lım gös­te­ren An­tal­ya Va­li­si Münir Ka­ra­loğ­lu yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da insan ya­şa­mı için bes­len­me kadar önem­li olan bir diğer şeyin gü­ven­lik hiz­met­le­ri ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. İnsan­lar ya­şa­dık­la­rı şeh­rin, ma­hal­le­nin , so­ka­ğın hu­zur­lu ol­ma­sı­nı arzu edi­yor­lar. Kepez, An­tal­ya’nın nüfus ba­kı­mın­dan en büyük il­çe­si oldu ve hala nüfus ar­tı­şı devam et­mek­te. Bu nüfus ar­tı­şı ile doğru oran­da Kepez’e sun­muş ol­du­ğu­muz hiz­met­le­ri de ar­tı­rı­yo­ruz. Bu hiz­met­le­rin en önem­li­si gü­ven­lik hiz­me­ti­dir” diye ko­nuş­tu. 
TOP­LUM MER­KEZ­LERİ 
Gü­ven­lik hiz­me­ti­ni iki şe­kil­de ta­nım­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Vali Ka­ra­loğ­lu, “Olay mey­da­na gel­dik­ten sonra ola­yın ay­dın­la­tıl­ma­sı ile il­gi­li kısım ki buna adli po­lis­lik hiz­me­ti deriz. Ama bizim asıl önem ver­di­ği­miz, olay or­ta­ya çık­ma­dan yani ön­le­yi­ci gü­ven­lik hiz­met­le­ri­ne daha çok önem ve­ri­yo­ruz. Çünkü bir olay mey­da­na gel­me­den, top­lu­mun hu­zu­ru kaç­ma­dan ted­bir almak is­ti­yo­ruz. Bunun için polis mer­kez­le­ri­mi­zin yay­gın­laş­ma­sı­nı ve top­lu­mun ya­kı­nın­da bu­lun­ma­sı­nı önem­si­yo­ruz” di­ye­rek söz­le­ri­ne son verdi. Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan toplu kur­de­le ke­si­mi ya­pı­la­rak, polis mer­ke­zi hiz­me­te açıl­dı. 

 

ŞEHİT UNU­TUL­MA­DI Haberine Yorum Yapınız