‘ACİL MANTIĞI FARKLI

Acil Tıp Uz­man­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Başar Can­der, Tür­ki­ye’de acil ser­vi­se baş­vu­ran­la­rın ge­nel­de ağrı ve baş dönme şi­ka­yet­le­ri ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek, “Ame­ri­ka’da ger­çek acil­ler ser­vi­se baş­vu­ru­yor” dedi.


Acil Tıp Uz­man­la­rı Der­ne­ği (ATU­DER) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 13'üncü Ulu­sal Acil Tıp Kong­re­si, Mar­dan Pa­la­ce Otel'de ger­çek­leş­ti­ril­di. Dört kıta ve 25 ül­ke­den 60 ko­nuş­ma­cı ve bilim ada­mı­nın ka­tı­la­ca­ğı kong­re­de 'Dün­ya­da marka de­ğe­ri oluş­tu­ran acil tıp kong­re­si ve Tür­ki­ye’nin li­der­lik rolü' ko­nu­la­rı da tüm de­tay­la­rı ile ele alın­dı. 2016 yı­lın­da Altın Acil ödü­lü­ne layık gö­rü­len Türk Bilim Adamı Prof. Dr. Aziz San­car'dan sonra bu yıl, dünya da tok­si­ko­lo­ji­nin ba­ba­sı ola­rak kabul edi­len ABD’li bilim adamı Lewis R. Goldf­rank’a ve­ril­di. Acil Tıp Uz­man­la­rı Der­ne­ği (ATU­DER) Baş­ka­nı Prof. Dr. Başar Can­der, Tür­ki­ye’de bu kadar acil tıp ça­lı­şa­nı­nın bir araya gel­me­si­ni önem­se­di­ği­ni be­lir­te­rek, bir­çok ül­ke­den de ka­tı­lan­la­rın ol­du­ğu­nu söy­le­di. Can­der, “Dün­ya­da sözü geçen ül­ke­le­rin acil tıp uz­man­la­rı­nın bir­leş­ti­ği bir or­tam­dır. Kong­re­de yak­la­şık 200 ko­nuş­ma­cı­mız var ve 500’e yakın da sunum ya­pı­lı­yor. 8 sa­lon­da ya­pı­lı­yor su­num­lar. Çok büyük bir ilgi var” dedi.
‘BİLİMSEL ALANA TA­ŞI­DIK’
Diğer branş­lar­dan önde ol­ma­la­rı­nın se­be­bi­nin ise Tür­ki­ye’nin acil tıp uz­man­lı­ğı ko­nu­sun­da bir­çok ül­ke­den daha önce bu işe baş­la­ma­sı ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Prof. Can­der, hasta po­tan­si­yel­le­ri­nin çok yük­sek ol­ma­sın­da ken­di­le­ri­ni ge­liş­tir­me ko­nu­sun­da da fay­da­lı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Şu an­da­ki hasta baş­vu­ru­su­nun hiç­bir Av­ru­pa ül­ke­sin­de mev­cut ol­ma­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Can­der, “Do­la­yı­sıy­la biz bu ka­la­ba­lı­ğı, bu tec­rü­be­yi bi­lim­sel alana da ta­şı­mış olduk. Acil tıp uz­man­lı­ğı­nın ku­rul­ma­dı­ğı bir­çok ülke var. Bu ül­ke­le­rin ço­ğun­da da Tür­ki­ye’nin ön­cü­lük rolü var­dır. Bizim de der­nek ola­rak yurt dı­şın­da bir­çok ak­ti­vi­te­le­ri­miz oldu” diye ko­nuş­tu. 
‘DÜ­ZEN­LE­ME­LE­RE İHTİYAÇ VAR’
Tür­ki­ye’de acil sis­te­mi­nin bir­çok ül­ke­ye göre ge­liş­miş ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Prof. Can­der, ciddi bir so­ru­nun ise ge­liş­miş ül­ke­ler­de ol­ma­yan bir acil ser­vis ka­la­ba­lık­lı­ğı ol­ma­sı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Bu se­bep­ten acil ser­vi­se 3 alan­dan bak­tık­la­rı­nı ifade eden Can­der, “Bu ka­la­ba­lık ortam acil ser­vis­ler­de bazı dü­zen­le­me­le­re ih­ti­yaç du­yu­yor. Kalp krizi ge­çi­ren hasta da acil ser­vi­se baş­vu­ru­yor, ayağı ağ­rı­yan da aynı anda acil ser­vi­se baş­vu­ru­yor. Bu ko­nuy­la il­gi­li ül­ke­miz­de ciddi iler­le­me­ler var. Ül­ke­miz­de acil ser­vis hiz­met­le­ri bi­linç­li bir şe­kil­de iyi­leş­tir­me­le­re gi­di­yor” dedi.

‘ACİL MANTIĞI FARKLI Haberine Yorum Yapınız