CAN­LA­RI KUR­TA­RAN­LAR

An­tal­ya Gün­dem Ga­ze­te­si ola­rak, Ke­mer-Ki­riş’te bu­lu­nan ve sezon ha­zır­lı­ğı yapan Do­lu­su Park can kur­ta­ran eki­bi­ni zi­ya­ret ettik. Deniz ve havuz se­zo­nu­nun baş­la­dı­ğı şu gün­ler­de bo­ğul­ma­la­ra karşı ha­yat­la­rı kur­ta­ran can kur­ta­ran­la­rı ga­ze­te­mi­ze konuk ettik.


Bir­çok ki­şi­yi ölüm ve ya­şa­mın ara­sın­da­ki ince çiz­gi­den alan çok özel bir mes­le­ği icra edi­yor­lar. Onlar, ha­yat­la­rı kur­ta­ra­bil­mek için ça­lı­şı­yor­lar. Ki­mi­si can kur­tar­mak is­ter­ken, kendi can­la­rı­nı teh­li­ke­ye atı­yor­lar. Tek bir amaç­la­rı var can kur­tar­mak. 
Yi­ğit­can Se­zer- 27 (Ak­ti­vi­te Gü­ven­li­ği Mü­dü­rü) “11 yıl­dır bu işin içe­ri­sin­de­yim. Bu mes­le­ğe 16 ya­şın­da okul bi­tin­ce boş dur­ma­mak için baş­la­dım. Mes­le­ğe 11 yıl önce atıl­dım, daha da çık­ma­dım. Yap­tı­ğım işten mem­nu­num. Ancak her mes­lek­te ol­du­ğu gibi, bizim mes­le­ği­mi­zin de zor yön­le­ri var. Bazı in­san­lar, be­lir­le­di­ği­miz gü­ven­lik ku­ral­la­rı­nı uy­gu­la­ma­mak­ta ısrar edi­yor. Ne­ti­ce­sin­de is­ten­me­yen kaza olay­la­rı vs. ya­şa­na­bi­li­yor. Bu­ra­da can­kur­ta­ran­la­ra eği­tim­ler verip, on­la­rı se­zo­na ha­zır­lı­yo­ruz. 
“BO­ĞUL­MA­LAR DAHA ÇOK” 
Açık su­la­ra göre, su park­la­rın­da kaza ve bo­ğul­ma­lar daha çok ya­şa­nı­yor. Çünkü in­san­lar he­ye­can­dan ve pa­nik­ten do­la­yı, bil­dik­le­ri yüz­me­yi bile unu­ta­bi­li­yor­lar. As­lın­da can­kur­ta­ran­la­rı­mız bu­ra­da, in­san­la­rın can gü­ven­li­ği­ni ko­ru­ya­rak çok önem­li bir iş ya­pı­yor­lar. Eği­tim­le­rin ve­ril­me­si, bizim açı­mız­dan önem­li kı­lın­dı­ğı için bun­la­rı ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Her ih­ti­ma­le karşı önlem almak du­ru­mun­da­yız. Eği­tim­le­ri­mi­zi; İlk yar­dım- Yüz­me- Dil ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz.
“UY­GU­LA­MA­LI MÜ­DA­HA­LE”
İlk yar­dım­da can­kur­ta­ran­la­ra, olu­şa­bi­lecek ka­za­la­ra ve ya­ra­lan­ma­la­ra karşı uy­gu­la­ma­lı ilk mü­da­ha­le­ler gös­te­ri­li­yor. Yüz­me­de ise, hızlı ve gü­ven­li bir şe­kil­de yüzme tek­nik­le­ri gös­te­ri­lip, uy­gu­la­tı­lı­yor. Dil ola­rak da, aqu­apark ile il­gi­li kay­dı­rak per­so­nel­le­ri­ne ve can­kur­ta­ran­la­ra belli ka­lıp­lar ha­lin­de ha­zır­la­dı­ğı­mız ke­li­me­le­rin, her gün dü­zen­li ola­rak uy­gu­la­ma­lı eği­tim­le­ri­ni ya­pı­yo­ruz. Gün­den güne ge­liş­ti­ri­yo­ruz. Hem ça­lı­şıp, hem pra­tik ya­pı­yo­ruz. Per­so­nel­le­ri­mi­zin, ya­ban­cı mi­sa­fir­ler­le di­ya­log­la­rı­nı ge­liş­ti­ri­yo­ruz.
“EĞİTİM VERİLİYOR”
Belge almak is­te­yen can­kur­ta­ran­lar, 7’şer sa­at­lik pe­ri­yot­lar­la 21 sa­at­te yani to­tal­de 3 gün­lük eği­tim bi­ti­mi son­ra­sın­da, eğer ba­şa­rı­lı olur­lar­sa bir hafta sonra ge­çi­ci bel­ge­ye sahip olu­yor­lar. Bu bel­ge­ler gümüş ve bronz ola­rak ikiye ay­rı­lı­yor. Ben bu ko­nu­da SAS Can­kur­ta­ran­lık­la ça­lı­şı­yo­rum. Ahmet Gö­de­ler ho­ca­mız, can­kur­ta­ran­la­ra, can­kur­ta­ran­lık bel­ge­le­ri­ni ve­ri­yor. Bu bel­ge­le­rin tabii ki bir fi­ya­tı var. 
“SE­ZO­NA HA­ZI­RIZ”
Can­kur­ta­ran­la­ra eği­tim ver­mek de kendi adıma güzel bir duygu. İnsanı vic­da­nen güzel his­set­ti­ri­yor. İnsan­la­rı ko­ru­mak ve on­la­ra bunu öğ­ret­mek güzel. Do­lu­su Park ola­rak uy­gu­la­dı­ğı­mız kam­pan­ya­la­rı­mız da var. Şuan Mayıs Flyer in­di­ri­mi var. Ye­tiş­kin­le­rin giriş üc­re­ti 80 lira ye­ri­ne, 57 lira. Ço­cuk­lar­da ise 40 lira ye­ri­ne, 27 lira. Do­lu­su Park aile­si ola­rak, se­zo­na ha­zı­rız” dedi. 
“ZOR BİR MES­LEK” 
Ser­hat Aygün (19- Can­kur­ta­ran) “Ben bu mes­le­ği, as­ker­de su­al­tı ta­ar­ruz grup ko­mu­tan­lı­ğı ya da diğer adıy­la SAT ko­man­do­su olmak is­te­di­ğim için, alt­ya­pı olsun diye seç­tim. 2 yıl­dır bu işi ya­pı­yo­rum. Mes­le­ğim­den de ol­duk­ça mem­nu­num. Ancak mes­le­ği­mi­zin zor­luk­la­rı da var. Ça­lış­tı­ğı­mız te­sis­le­re gelen ço­ğun­luk­la yerli müş­te­ri­le­ri­miz, gü­ven­lik ku­ral­la­rı­nı uy­gu­la­ma­mak­ta ısrar edi­yor. Bu gibi dav­ra­nış­lar da bizim işi­mi­zi zor­laş­tı­rı­yor. Ya­ban­cı müş­te­ri­ler­le de, daha ön­ce­ki tec­rü­be­le­rim ve bu­ra­da­ki öğ­ren­dik­le­rim­le ile­ti­şi­mi­mi ku­ra­bi­li­yo­rum. Can­kur­ta­ran ola­rak, sü­rek­li eği­tim ha­lin­de­yiz. Bu eği­tim­le­rin fay­da­sı ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Olası bir du­ru­ma ken­di­mi hazır his­se­di­yo­rum.”
“MES­LEĞİMİ SEVİYORUM”
Tolga Çin­kı­lıç (22- Can­kur­ta­ran) “Benim Do­lu­su Park’a baş­la­ma­mın se­be­bi, ken­di­mi tu­rizm sek­tö­rün­de iler­let­mek için. 3 yıl­dır bu işin için­de­yim. Can­kur­ta­ran­lık mes­le­ğim­den mem­nu­num. İnsan­la­ra hiz­met et­mek­ten ve can gü­ven­lik­le­ri­ni ko­ru­mak­tan mut­lu­luk du­yu­yo­rum. Mes­le­ği­mi­zin zor­luk­la­rı, güneş al­tın­da ça­lış­mak di­ye­bi­li­rim. Ya da bazı müş­te­ri­le­rin çı­kart­tık­la­rı so­run­lar, bizim de iş­le­ri­mi­zi zora so­ku­yor. Ama işi se­ve­rek ya­pın­ca pek sorun ol­mu­yor. Bu­ra­da zaten sü­rek­li eği­tim ya­pı­yo­ruz. Kay­dı­rak, yüzme ve dil eği­ti­mi alı­yo­ruz. Bun­la­rın fay­da­sı­nın ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. So­nuç­ta in­san­la­rın can gü­ven­li­ği­ni biz sağ­lı­yo­ruz ve bun­dan ol­duk­ça mem­nu­num.”
“EĞİTİM ALI­YO­RUZ”
Halil Culu (22- Can­kur­ta­ran) “Bu mes­le­ği seç­me­min se­be­bi, ya­ban­cı di­li­mi ge­liş­ti­rip, in­san­lar­la olan ile­ti­şi­mi­mi daha çok kuv­vet­len­dir­mek için oldu. 2 yıl­dır bu işin içe­ri­sin­de­yim. Can­kur­ta­ran­lık yap­mak­tan da ol­duk­ça mem­nu­num. Mes­le­ği­mi­zin zor­luk­la­rı­na, bazı müş­te­ri­le­rin gü­ven­lik ku­ral­la­rı­nı uy­gu­la­ma­mak­ta ısrar et­me­si ve ya­ban­cı tu­rist­ler­le bazı ko­nu­lar­da ile­ti­şim ku­ra­ma­mak di­ye­bi­li­rim. Ya­ban­cı müş­te­ri­le­ri­miz­le, Do­lu­su Park’ta al­dı­ğı­mız dil eği­tim­le­ri sa­ye­sin­de an­la­şa­bi­li­yo­rum. Ken­dim de ya­ban­cı ki­tap­lar oku­ya­rak ya­ban­cı di­li­mi ge­liş­tir­me­ye ça­lı­şı­yo­rum. Bu­ra­da ilk yar­dım, yüzme ve dil eği­tim­le­ri alı­yo­ruz. Al­dı­ğı­mız eği­tim­le­rin bize ol­duk­ça fay­da­sı ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum.”
“CAN­LA­RI KUR­TA­RI­YO­RUZ”
Meh­met Özcan (21- Can­kur­ta­ran) “Bu mes­le­ği, yüz­me­yi sev­di­ğim için ter­cih ettim. Ya­ban­cı di­li­mi ge­liş­tir­di­ğim için de ol­duk­ça artı yön­le­ri oldu. 3 yıl­dır bu işi ya­pı­yo­rum. Her mes­lek­te ol­du­ğu gibi, bizim mes­le­ği­mi­zin de zor yön­le­ri var. So­rum­lu­luk­la­rı­mız çok fazla. So­nuç­ta in­san­la­rın can gü­ven­li­ği­ni biz ko­ru­yo­ruz. Hayat kur­ta­rı­yo­ruz ve bunun ver­di­ği duygu da ol­duk­ça güzel. Ya­ban­cı tu­rist­ler­le de bu­ra­da al­dı­ğı­mız dil eği­ti­mi sa­ye­sin­de ve ken­di­min de bil­di­ği ka­da­rıy­la an­la­şa­bi­li­yo­ruz. Bu­ra­da ilk yar­dım, yüzme ve dil eği­tim­le­ri alı­yo­ruz. Bu eği­tim­le­rin de bize ol­duk­ça büyük kat­kı­sı var. Ken­di­mi­zi her zor­lu­ğa karşı hazır bu­lun­du­ru­yo­ruz.”
 

CAN­LA­RI KUR­TA­RAN­LAR Haberine Yorum Yapınız