Yayla ön­ce­si şen­lik

Hayta Yö­rük­le­ri Der­ne­ği ta­ra­fın­dan bu yıl 2’ncisi dü­zen­le­nen Bahar Şen­li­ği, büyük coşku için­de ger­çek­leş­ti. Şen­li­ğe Yö­rük­le­rin yanı sıra si­ya­si­ler­de yoğun ilgi gös­ter­di.


Aksu Güreş Sa­ha­sı’nda dü­zen­le­nen An­tal­ya Hayta Yö­rük­le­ri 2’nci Bahar Şen­li­ği, yoğun ilgi gördü. Şen­li­ğe Yö­rük­le­rin yanı sıra si­ya­si­ler­de ka­tıl­dı. Büyük coşku için­de ger­çek­le­şen Bahar Şen­li­ği’nde, CHP ön­ce­ki Genel Baş­ka­nı ve An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Deniz Bay­kal, CHP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Çetin Osman Budak, CHP Aksu İlçe Baş­ka­nı Kenan Yıl­dız, Dünya Yörük Türk­men Fe­de­ras­yo­nu Genel Baş­ka­nı Mus­ta­fa Kuş, Aksu Be­le­di­yes­por Ku­lü­bü Baş­ka­nı Meh­met Selvi, MHP İl eski Baş­ka­nı Ali Adnan Kaya ve çok sa­yı­da Ak­su­lu ka­tıl­dı.
Yörük kül­tü­rü ya­şa­tıl­dı
Halk oyun­la­rı gös­te­ri­le­ri ve yerel sa­nat­çı­la­rın kon­ser­le­riy­le start alan Bahar Şen­li­ği’ne, meh­te­ran ta­kı­mı eş­li­ğin­de An­tal­ya Hayta Yö­rük­le­ri Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri­nin da­vet­li­le­ri se­lam­la­ma­sı ile devam edil­di. Bu sı­ra­da şen­lik ala­nın­da büyük coşku ya­şa­nır­ken, Aksu Be­le­di­ye­si Güreş Ta­kı­mı spor­cu­la­rı da er mey­da­nı­na çıktı. Bu yıl ikin­ci­si dü­zen­le­nen şen­lik­le bir­lik­te Hayta Yö­rük­le­ri ve tüm Yö­rük­le­ri bir araya ge­ti­re­rek Yörük kül­tü­rü­nü ya­şat­mak is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ten An­tal­ya Hayta Yö­rük­le­ri Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Mus­ta­fa Ateş, tüm ka­tı­lım­cı­la­ra te­şek­kür etti.
 

Yayla ön­ce­si şen­lik Haberine Yorum Yapınız