İHBAR HAYAT KUR­TAR­DI

An­tal­ya Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü haber mer­ke­zi­ne gelen ihbar, 22 ya­şın­da­ki A.A’nın ha­ya­tı­nı kur­tar­dı. Genç, silah zo­ruy­la bin­di­ril­di­ği araç­tan, yunus tim­le­ri ta­ra­fın­dan kur­ta­rıl­dı.


‘155 Polis İmdat’hat­tı­na gelen ihbar can kur­tar­dı. An­tal­ya Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü haber mer­ke­zi­ni ara­yan bir va­tan­daş, Toros Ma­hal­le­si’nde bir ki­şi­nin silah teh­di­tiy­le beyaz renk­li bir araca zorla bin­di­ril­di­ği­ni bil­dir­di. İhba­rın üze­ri­ne An­tal­ya Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ha­re­ke­te geçti. 
YUNUS TİMLERİ
İhbar edi­len beyaz renk­li araç An­tal­yas­por kav­şa­ğı is­ti­ka­me­ti­ne seyir ha­lin­de iken 5 M Mig­ros önün­den mo­to­sik­let­li yunus tim­le­ri ta­ra­fın­dan dur­du­rul­du. Ka­çı­rı­lan şahıs 22 ya­şın­da­ki A.A yunus tim­le­ri ta­ra­fın­dan kur­ta­rıl­dı. A.A’nın, olay sı­ra­sın­da araç­ta bu­lu­nan A.U (53) ve S.A (35)’nın ken­di­si­ni silah ve teh­dit­le ka­çır­dı­ğı­nı beyan et­me­si üze­ri­ne (A.U) ve (S.A) ya­ka­la­na­rak gö­zal­tı­na alın­dı. 
TU­TUK­LAN­DI­LAR 
An­tal­ya Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’nden alı­nan bil­gi­ye göre; araç­ta ya­pı­lan ara­ma­lar­da; 1 adet ruh­sat­sız ta­ban­ca, ta­ban­ca­ya ta­kı­lı va­zi­yet­te 1 adet şar­jör, 49 adet 9 mm ta­ban­ca mer­mi­si ve1 adet çakı bı­ça­ğı ele ge­çi­ril­di. Şüp­he­li şa­hıs­la­rın alı­nan ifa­de­le­rin­de; A.A’nın ba­ba­sı H.A’dan ti­ca­ri iliş­ki­den kay­nak­lı ala­cak­lı ol­duk­la­rı fakat H.A’ya ay­lar­dır ula­şa­ma­dık­la­rı için oğlu A.A’yı ka­çır­dık­la­rı­nı beyan et­ti­ler. Ya­pı­lan tah­ki­kat­la­rı­nın ar­dın­dan zan­lı­lar çı­ka­rıl­dık­la­rı adli ma­kam­lar­ca tu­tuk­lan­dı­lar

İHBAR HAYAT KUR­TAR­DI Haberine Yorum Yapınız