DENİZDE ÇÖP OPE­RAS­YO­NU

Deniz Temiz Der­ne­ği (TUR­ME­PA), Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Deniz Li­ma­nı Şu­be­si, Sahil Gü­ven­lik per­so­ne­li ve gö­nül­lü­ler Ör­nek­köy Plajı sa­hi­lin­de ve de­niz­de te­miz­lik yaptı.


Deniz Temiz Der­ne­ği (TUR­ME­PA) Ak­de­niz ül­ke­le­ri ile bir­lik­te temiz de­niz­ler için ha­re­ke­te ge­çe­rek, ‘Ak­de­niz’i Temiz Tu­ta­lım’ (CLEAN UpTheMed) kam­pan­ya­sı­na Ör­nek­köy Plajı’nda start verdi. Sivil top­lum ör­güt­le­ri­ni ha­re­ke­te ge­çi­ren et­kin­li­ğe, Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Deniz Li­ma­nı Şu­be­si, Sahil Gü­ven­lik per­so­ne­li ve gö­nül­lü­ler ka­tıl­dı. Kur­ba­ğa adam­lar deniz di­bin­de­ki atık­la­rı top­lar­ken, gö­nül­lü­ler ve be­le­di­ye per­so­ne­li de sa­hi­li do­la­şa­rak atık­la­rı po­şet­le­re dol­dur­du. De­niz­den, araba ve bi­sik­let te­ker­le­ğin­den, göz­lü­ğe kadar bir­çok atık top­la­nır­ken, alkol şi­şe­le­ri­nin çok­lu­ğu dik­kat çekti. 
‘EĞİTİM ŞART’ 
Et­kin­li­ğin ev sa­hip­li­ği­ni yapan Deniz Temiz Der­ne­ği (TUR­ME­PA) An­tal­ya So­rum­lu­su Tuğba Gök­soy, 21 Ak­de­niz ül­ke­si­nin aynı anda ger­çek­leş­tir­dik­le­ri bir proje ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, deniz di­bin­den ve sa­hil­den çıkan bütün atık­la­rın sı­nıf­lan­dı­rıl­dı­ğı­nı kay­det­ti. Ulus­la­ra­ra­sı ra­por­lar­da yer almak üzere ‘Ak­de­niz’i Temiz Tu­ta­lım’ (CLEAN UpTheMed) or­ga­ni­zas­yo­nu­na gön­de­ril­di­ği­ni söy­le­di. Gök­soy, “Sahil Gü­ven­lik ekip­le­ri, deniz po­lis­le­ri, TUR­ME­PA gö­nül­le­ri, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si biz­le­re des­tek ver­di­ler. Üzücü bir gö­rün­tüy­le kar­şı­laş­tık. Daha kötü ol­ma­ma­sı için eği­tim şart” diye ko­nuş­tu. 
ALKOL ŞİŞELERİ YO­ĞUN­LUK­TA
An­tal­ya Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Deniz Li­ma­nı Şube Mü­dü­rü Deniz Yıl­maz ise, mev­sim ne­de­niy­le su al­tın­da bek­le­dik­le­rin­den daha az çöp bul­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, mev­sim son­la­rın­da özel­lik­le de ka­la­ba­lık plaj­lar­da çok daha kir­li­lik ol­du­ğu­nu söy­le­di. Muh­te­me­len uzun yıl­lar­dır deniz al­tın­da kal­mış bir­ta­kım mal­ze­me­ler bul­duk­la­rı­nın da al­tı­nı çizen Yıl­maz, yaz so­nun­da aynı fa­ali­ye­tin tek­rar­lan­ma­sı du­ru­mun­da çok daha fazla çöp bu­la­cak­la­rı­nı dile ge­tir­di. Yıl­maz, “An­tal­ya, su­al­tı bi­yo­lo­ji­si ola­rak çok zen­gin bir bölge değil. Kı­yı­ya yakın böl­ge­le­ri in­san­la­rı­mız zaman ge­çir­mek, soh­bet etmek ve alkol almak için sıkça kul­la­nı­yor. Bu ne­den­le de­ni­zal­tın­da en çok kar­şı­laş­tı­ğı­mız şey­ler, alkol şi­şe­le­ri ve yoğun olta ba­lık­çı­lı­ğı ya­pıl­dı­ğı için olta atık­la­rı olu­yor” dedi. 

DENİZDE ÇÖP OPE­RAS­YO­NU Haberine Yorum Yapınız