Av­ru­pa aş­kı­na

Lig?de bugün Kay­se­ris­por ile Av­ru­pa Ku­pa­la­rı­na ka­tıl­ma adına çok önem­li bir maça çı­ka­cak olan An­tal­yas­por?da tüm ha­zır­lık­lar ta­mam­la­nıp maç saati bek­len­me­ye baş­lan­dı. An­tal­yas­por?da eksik ya da ce­za­lı fut­bol­cu bu­lun­mu­


Spor Toto Süper Lig’in 26. haf­ta­sın­da kar­şı­la­şa­cak An­tal­yas­por ile Kay­se­ris­por Süper Lig’de 18, top­lam­da ise 44. kez bugün karşı kar­şı­ya ge­li­yor. An­tal­yas­por, bu sezon lig­de­ki ilk ga­li­bi­ye­ti­ni ligin ilk ya­rı­sın­da Kay­se­ris­por’a karşı Sa­mu­el Eto’o’nun pe­nal­tı­dan at­tı­ğı golle 1-0 ka­zan­mış­tı. Kır­mı­zı-be­yaz­lı­lar 9. haf­ta­ya kadar 3 be­ra­ber­lik ve 5 ye­nil­gi elde ede­rek, ligde son sı­ra­da yer alı­yor­du. An­tal­yas­por, Kay­se­ris­por ga­li­bi­ye­ti­nin ar­dın­dan ligde ina­nıl­ma­sı güç bir yük­se­li­şe geç­miş­ti. Bu kri­tik maç ön­ce­si Aile­vi so­run­la­rı ne­de­niy­le ül­ke­si­ne gi­de­rek 6 hafta ta­kım­dan ayrı kalan ve milli maç ara­sın­da ye­ni­den ta­kı­ma dönen Ramon Motta’nın id­man­da ol­duk­ça hırs­lı ol­ma­sı tek­nik kad­ro­yu çok mutlu etti.?Hafta içi yap­tı­ğı basın top­lan­tı­sın­da ba­şa­rı­lı tek­nik adam Rıza Ça­lım­bay Kay­se­ris­por'un ligin ikin­ci ya­rı­sın­da en çok trans­fer yapan ta­kım­lar­dan biri ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, "İyi de so­nuç­lar al­dı­lar. Ama biz de son maç­la­rı­mı­zı çok çok iyi oy­nu­yo­ruz. Tek dü­şün­ce­miz bu maçı ka­zan­mak" şek­lin­de ifa­de­ler kul­lan­mış­tı. An­tal­yas­por’da 3 oyun­cu da sarı kart ce­za­sı sı­nı­rın­da bu­lu­nu­yor. Deniz Kadah, Zeki Yıl­dı­rım ve Yekta Kur­tu­luş, Kay­se­ris­por ile An­tal­ya Arena Stad­yu­mu’nda oy­na­na­cak maçta kart gör­me­le­ri ha­lin­de 27. haf­ta­da dep­las­man­da oy­na­na­cak Genç­ler­bir­li­ği ma­çın­da ta­kım­la­rı­nı yal­nız bı­ra­ka­cak­lar.

Muh­te­mel 11
An­tal­yas­por - Kay­se­ris­por mü­ca­de­le­si bugün 19.00’da An­tal­ya Arena Stad­yu­mu’nda oy­na­na­cak. Kır­mı­zı be­yaz­lı­la­rın mü­ca­de­le­ye şu 11 ile çık­ma­sı bek­le­ni­yor:
"Fer­hat, Ce­lust­ka, Diego An­ge­lo, Chico, Sakıb Aytaç, Char­les, Zeki Yıl­dı­rım, Da­ni­lo, M’billa, Deniz Kadah ve Eto’o."


Ser­can Ay­tış

Av­ru­pa aş­kı­na Haberine Yorum Yapınız