KENTİ YOK ET­ME­YELİM

An­tal­ya’da nüfus ar­tı­şın­dan do­la­yı sü­rek­li konut alan­la­rı­nın açıl­ma­sı­nın yan­lış ol­du­ğu­nu sa­vu­nan Şehir Plan­cı­la­rı Odası An­tal­ya Şube Baş­ka­nı Ebru Ma­na­voğ­lu, “Şu anda ya­pı­lan plan­la­ma ça­lış­ma­sın­da, ye­ter­li konut alanı var. Faz­la­sı­na gerek yok” dedi


An­tal­ya’nın kent­leş­me sü­re­cin­den en fazla et­ki­le­nen şehir ol­du­ğu­nu söy­le­yen Şehir Plan­cı­la­rı Odası An­tal­ya Şube Baş­ka­nı Ebru Ma­na­voğ­lu, An­tal­ya’nın nü­fu­su­nun art­tı­ğı­nı kay­det­ti Baş­kan Ma­na­voğ­lu, “An­tal­ya’nın nü­fu­su her gün art­mak­ta. Gerçi geç­ti­ği­miz yıl­la­ra göre nüfus ar­tı­şı ya­vaş­la­sa da, Tür­ki­ye or­ta­la­ma­sı­nın üs­tün­de. Nüfus ar­tı­şı söz ko­nu­su ol­du­ğu için de sü­rek­li konut alan­la­rı açıl­ma ge­re­ği his­se­di­li­yor. Böyle ya­pı­laş­ma ta­le­bi söz ko­nu­su olu­yor. Hal­bu­ki, şu anda ya­pı­lan plan­la­ma ça­lış­ma­sın­da An­tal­ya’da ye­ter­li konut alanı var. Faz­la­sı­na gerek yok” diye ko­nuş­tu. 
“PLAN DEĞİŞTİRİLDİ”
1980 yılı plan­la­ma ça­lış­ma­sı­nın iyi ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Baş­kan Ma­na­voğ­lu, “1980’li yıl­lar­da gayet iyi bir plan ça­lış­ma­sı vardı. İyi nüfus de­ğer­len­dir­me­si ve ge­le­ce­ğe yö­ne­lik tarım alan­la­rı­nın ko­run­ma­sı­nı ön gör­düy­se de, daha son­ra­ki yıl­lar­da ya­pı­lan re­viz­yon ça­lış­ma­la­rıy­la bun­lar plan ta­di­la­tıy­la de­ğiş­ti­ril­di. 1994 yı­lın­da­ki ça­lış­ma­la­ra Şehir Plan­la­ma­cı­lar Odası An­tal­ya Şu­be­si ola­rak çe­şit­li da­va­lar açtık. Özel­lik­le 1996 yı­lın­da ya­pı­lan plan­la­ma ça­lış­ma­sın­da ula­şım pla­nı­nın ça­lış­ma­sı­nın ol­ma­ma­sı, tarım alan­la­rı­nın imara açıl­ma­sı, aynı za­man­da sos­yal do­na­tı alan­la­rı ba­kı­mın­dan ye­ter­siz şe­kil­de ol­ma­sı ve doğal alan­la­ra, sit alan­la­rı­na ya­pı­lan bas­kı­la­ra da­va­lar açtık ve halen devam edi­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu. 
“YAN­LIŞ DAV­RA­NIŞ”
An­tal­ya’nın nüfus ar­tı­şı ba­kı­mın­da be­şin­ci sı­ra­da ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Şehir Plan­cı­la­rı Odası An­tal­ya Şube Baş­ka­nı Ebru Ma­na­voğ­lu, “An­tal­ya, Tür­ki­ye’de nüfus ve sos­yal ge­liş­me açı­sın­dan be­şin­ci sı­ra­da, araç sa­hip­le­ri ba­kı­mın­dan dör­dün­cü sı­ra­da. Şöyle bir bak­tı­ğı­mız­da ye­ter­li konut alanı ve konut bu­lun­mak­ta. Tarım ara­zi­le­ri­nin imara açıl­ma­sı yan­lış bir dav­ra­nış. Biz zaten oda ola­rak yan­lış olan pro­je­ler ile mü­ca­de­le di­yo­ruz. Doğru ya­pı­lan pro­je­ler­de des­tek ve­ri­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 
Arife Vural/ GÜN­DEM HABER 

KENTİ YOK ET­ME­YELİM Haberine Yorum Yapınız